EU4IT- ПРОГРАМА ЗА ПОДДРШКА ЗА КРЕИРАЊЕ ПОЛИТИКИ ЗА ЕВРОПСКА ИНТЕГРАЦИЈА

EU4IT- ПРОГРАМА ЗА ПОДДРШКА ЗА КРЕИРАЊЕ ПОЛИТИКИ ЗА ЕВРОПСКА ИНТЕГРАЦИЈА

EU4IT- ПРОГРАМА ЗА ПОДДРШКА ЗА КРЕИРАЊЕ ПОЛИТИКИ ЗА ЕВРОПСКА ИНТЕГРАЦИЈА

Само државите кои имаат капацитет за креирање ефикасни развојни политики имаат шанса да успеат. Истото важи и за развојот на ICT секторот. ИнноХаб ќе дава поддршка, преку лобирање и препораки базирани на истражувања на реалните потреби на корисниците, во процесите на креирање на политики. Особено внимание посветуваме на пристапните преговори за членство во Европската унија, каде што поглавјето 10 (Информатичко општество и медиуми) ќе биде клучно. 

Само државите кои имаат капацитет за креирање ефикасни развојни политики имаат шанса да успеат. ИнноХаб дава конструктивна поддршка за развој на политики кои водат во одржлив развој.

InnoHub skopje