IT&ENTER – ПРОГРАМ ЗА АКЦЕЛЕРАЦИЈА НА ИДЕИ И ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИЧКИ ДУХ

IT&ENTER – ПРОГРАМ ЗА АКЦЕЛЕРАЦИЈА НА ИДЕИ И ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИЧКИ ДУХ

IT&ENTER – ПРОГРАМ ЗА АКЦЕЛЕРАЦИЈА НА ИДЕИ И ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИЧКИ ДУХ

ICT секторот има голем потенцијал за раст поради фактот што македонската работна сила е релативно добро образована. Сепак, растот не може да го достигне целиот свој потенцијал затоа што претриемачкиот дух е на ниско ниво што се должи на генералната аверзија кон преземање ризик и недостигот на општествена инфраструктура која похрабро би го поддржала претприемаштовто во секторот. ИнноХаб поддржува и акселерира идеи со потенцијал за комерцијализација и успех. Инохаб

Најважната состојка во успехот на дигиталните бизниси е претприемништвото. ИнноХаб поддржува претприемачки дух преку акселерирање на идеи со потенцијал за комерцијализација и успех. Без преземање ризици нема успех.

InnoHub skopje