ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ ПРЕКУ ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ОШТЕСТВОТО – ЦЕЛ 1

ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ ПРЕКУ ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ОШТЕСТВОТО – ЦЕЛ 1

Одржливиот развој не се однесува само на екологијата и заштитата на животната средина, туку и на позитивна промена на многу други аспекти на живеењето. Како држава без значителни природни ресурси, Македонија треба да се потпре на своето релативно образовано население во своите стратегии за развој. IT секторот е една од компаративните предности кои имаат потенцијал за релативно кратко време да создадат додадена вредност потребна за развоен скок. За ИнноХабм дигиталната трансформација е одржлив развој.