Зголемување на конкурентноста на стопанството и последично одржливиот развој – ЦЕЛ 8

Зголемување на конкурентноста на стопанството и последично одржливиот развој – ЦЕЛ 8

Дигитализацијата има голем потенцијал за трансформација на практиките во стопанството, општеството и политиката. Најсилните економии се и оние кои достигнале највисоко ниво на дигитализација. Дигиталните бизниси се вообичаено бизниси кои ги избегнуваат физичките препреки на пазарите и имаат директен пристап до глобалниот пазар создавајќи голема додадена вредност. Дигитализација и иновации за развој.