ПОТТИКНУВАЊЕ НА ПРЕТПРИЕМАЧКИОТ ДУХ ВО ДИГИТАЛНИОТ И ИНОВАЦИСКИОТ СЕКТОР – ЦЕЛ 9

ПОТТИКНУВАЊЕ НА ПРЕТПРИЕМАЧКИОТ ДУХ ВО ДИГИТАЛНИОТ И ИНОВАЦИСКИОТ СЕКТОР – ЦЕЛ 9

Иновациите не подразбираат само добри идеи и нивно совршено техничко изведување во форма на продукти, туку и нивна комерцијализација, која освен визија подразбира и преземање ризик. Културата на преземање ризик е нешто што нашето општество треба да издигне на пиедесталот на вредностите. ИнноХаб низ својата работа го поттикнува претприемачкиот дух во дигиталниот и иновацискиот сектор.