ПОТТИКНУВАЊЕ НА ПРЕТПРИЕМАЧКИОТ ДУХ ВО ДИГИТАЛНИОТ И ИНОВАЦИСКИОТ СЕКТОР – ЦЕЛ 9

Културата на преземање ризик е нешто што нашето општество треба да издигне на пиедесталот на вредностите. ИнноХаб низ својата работа го поттикнува ппретприемачкиот дух во дигиталниот и иновацискиот сектор.