Член

Brief info

Дејан Ивановски е сениор фронтенд девелопер со долгогодишно искуство во ИКТ секторот.