ОДРЖЛИВ РАСТ НА ДИГИТАЛНОТО ОПШТЕСТВО И ЕКОНОМИЈА БАЗИРАНА НА ЗНАЕЊЕ – ЦЕЛ 4

ОДРЖЛИВ РАСТ НА ДИГИТАЛНОТО ОПШТЕСТВО И ЕКОНОМИЈА БАЗИРАНА НА ЗНАЕЊЕ – ЦЕЛ 4

Дигиталното општество е еден од приоритетите на Европската Унија, кон која се стремиме. Развојните модели големите економии се потпираат на најдрагоцениот ресурс – луѓето и нивното знаење. ИнноХаб верува во и се бори за развој на економијата базиран на знаење која е единствениот пат кон развоен скок на Македонија.