ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ТРАНСПАРЕНТНОСТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ ПРЕКУ ПРИМЕНА НА ДИГИТАЛНИ РЕШЕНИЈА – ЦЕЛ 7

ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ТРАНСПАРЕНТНОСТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ ПРЕКУ ПРИМЕНА НА ДИГИТАЛНИ РЕШЕНИЈА – ЦЕЛ 7

Дигитализацијата е еден од најголемите содружници на транспарентноста. Преку информациските технологии најлесно и со најмали трошоци се стига до информациите од интерес на јавноста. ИнноХаб придонесува кон зголемување на транспарентноста на институциите преку изработка на дигитални алатки.